Картата на каменните мостове в Родопите е разработена от нас и цели всеки с интерес към посещение, изучаване или реставрация на каменните мостове да получи обобщена и точна информация за документираните от нас обекти в областите Смолян и Кърджали.

Първоначалното локализиране на обектите в извършено по публикувани проучвания на авторите Александър Антонов, Иван Балкански, Ива Любенова, експедициите Родмост, архивни данни от Националния институт за недвижимо културно наследство и информация от други източници в интернет.

Информацията за статута на каменните мостове като културни ценности е предоставено от НИНКН. Данните включват наименование, документ, с който обектите са обявени за културни ценности, както и класификация и категоризация. За част от обектите не може да се определи с точност дали имат статут, поради което ние сме посочили, че такъв липсва.

По време на нашето изследване сме документирали размерите и характеристиките на голяма част от мостовете на място, след което те са сравнени с данните на предходни проучватели. За някои обекти, при които не е имало възможност да бъдат измерени на място сме ползвали публикуваните данни от Александър Антонов и архива на експедициите Родмост.

Информацията от нашето проучване е достъпна и в Google maps.